Digisemestr – workshop – 🤷‍♂️ split testing 🤷‍♂️

Budeme instalovat nové balíčky.

install.packages("shiny")
install.packages("shinyjs")
install.packages("shinyTime")
install.packages("chron")
install.packages("ggplot2")
install.packages("gridExtra")
install.packages("CausalImpact")
install.packages("data.table")
install.packages("stringr")
install.packages("foreach")

Stáhněte si již hotovou aplikaci:

Případně kompletní zdrojový kód je na mém Githubu: https://github.com/zatkoma/split-testing-app

#
# SEO Split Testing Evaluation
#
# By: Martin Žatkovič
# Last update: 10.6.2019
# Repo:
#


# Libraries
library(shiny)
library(googleAuthR)
library(searchConsoleR)
library(shinyjs)
library(shinyTime)
library(chron)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(CausalImpact)
library(data.table)
library(stringr)
library(foreach)

# Server Setings
options(shiny.port = 7775)
options(shiny.host = "127.0.0.1")

# UI
ui <- fluidPage(
 
 shinyjs::useShinyjs(),
 
 # For debugging
 # verbatimTextOutput("console_text"),
 
 # App Title
 titlePanel("SEO Split Testing Evaluation"),
 
 # Text before
 p("Tato aplikace byla vytořena, abyste mohli jednoduše pracovat s vyhodnocováním testů v SEO. Její základní výhody jsou v tom, že 
  se může připojit na Google Search Consoli, odkud tahá data a ty porovnává mezi sebou. Testování v SEO vychází z toho, že si vyberete
  dataset URL adres (skupina A), kde nic nezměníte a vše necháte tak jak má být. A následně dataset URL adres (skupina B), kde provedete
  jisté změny a úpravy."),
 
 hr(),
 
 # Sidebar
 sidebarLayout(
  
  sidebarPanel(
   
   actionButton(inputId = "prihlasitse",label = "Přihlaste se do GSC", style="margin-bottom: 25px"),
   
   uiOutput("choose_dataset"),
   
   dateInput("timeFrom", "Sledované období od:", value = "2019-01-01"),
   
   dateInput("timeChange", "Datum provedení změny:", value = "2019-03-30"),
   
   dateInput("timeTo", "Sledované období do:", value = strptime(Sys.time(), format="%Y-%m-%d", tz="GMT") - (4 * 86400)),
   
   textAreaInput("skupinaA", "Skupina A (nezměněno)", value ="", width = "100%"),
   
   checkboxInput("exact1", "Srovnávej adresáře", value = FALSE),
   
   textAreaInput("skupinaB", "Skupina B (změněno)", value ="", width = "100%"),
   
   checkboxInput("exact2", "Srovnávej adresáře", value = FALSE),
   
   hr(),
   
   uiOutput("choose_metrics"),
   
   numericInput("limit", "Maximální počet řádek", value=100000),
   
   hr(),
   
   actionButton(inputId = "propocitat",label = "Spočítat změnu", style="margin-bottom: 25px")
   
  ),
  
  # Main
  mainPanel(
   
   
   h3("Propočítaná data (odchylka od skupiny A)"),
   plotOutput("firstPlot"),
   
   h3("Informace o dopadu"),
   verbatimTextOutput("secondPlot"),
   
   h3("Report"),
   verbatimTextOutput("thirdPlot")
  )
 )
 )

# Backend
server <- function(input, output) {
 
 shinyjs::disable("propocitat")
 
 ## What is this?
 info <- reactiveValues()
 
 ## Login to GSC
 observeEvent(input$prihlasitse,{
  
  ## Create new user and get websites
  scr_auth(new_user = TRUE)
  scr_websites <- list_websites()
  
   ## TODO: Print just verified websites
   ## Try catch or what?
   info$account_list <- list_websites()
  
  ## Disable login and enable app
  shinyjs::disable("prihlasitse")
  shinyjs::enable("propocitat")
  
 })
 
 ## Render websites
 output$choose_dataset <- renderUI({
  selectInput("dataset", "Dostupné weby:", as.list(info$account_list[1]))
 })
 
 ## Render variables to count
 output$choose_metrics <- renderUI({
  selectInput("datasetMetrics", "Srovnávané metriky:", as.list(c("Imprese", "Clicks")))
 })
 
 
 ## Evaluation
 observeEvent(input$propocitat,{
  {
   
   shinyjs::disable("propocitat")
   
   ## Get informations from inputs
   sc_params_from <- input$timeFrom
   sc_params_change <- input$timeChange
   sc_params_to <- input$timeTo
   sc_params_property <- input$dataset
   sc_params_limit <- input$limit
   
   ####
   ## GET DATA GROUP A
   ####
   promena_temp <- unlist(strsplit(x =input$skupinaA,split = '[\r\n]' ))
   vstupni_temp <- data.frame("URL"= promena_temp)
   adresare_temp <- input$exact1
   
   if(adresare_temp == TRUE){
    
    x <- foreach(i=vstupni_temp$URL) %do% search_analytics(sc_params_property, sc_params_from, sc_params_to, dimensions = c("page","date"), dimensionFilterExp = c(paste("page~~", i, "", sep="")), searchType = "web", rowLimit = sc_params_limit)
    temp <- as.data.frame(do.call("rbind", x), stringsAsFactors = FALSE)
    
   }else{
    
    x <- foreach(i=vstupni_temp$URL) %do% search_analytics(sc_params_property, sc_params_from, sc_params_to, dimensions = c("page","date"), dimensionFilterExp = c(paste("page==", i, "", sep="")), searchType = "web", rowLimit = sc_params_limit)
    temp <- as.data.frame(do.call("rbind", x), stringsAsFactors = FALSE)
    
   }
   
   ## Set sc_skupina_a
   sc_skupina_a <- temp
   
   ## Cleaning is caring
   promena_temp <- NULL
   vstupni_temp <- NULL
   adresare_temp <- NULL
   x <- NULL
   temp <- NULL

   ## Prepare GROUP A for Impact.
   if(input$datasetMetrics == "Imprese"){
    
    sc_skupina_a$page = NULL;
    sc_skupina_a$clicks = NULL;
    sc_skupina_a$ctr = NULL;
    sc_skupina_a$position = NULL;
    #sc_skupina_a$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "Clicks"){
    
    sc_skupina_a$page = NULL;
    #sc_skupina_a$clicks = NULL;
    sc_skupina_a$ctr = NULL;
    sc_skupina_a$position = NULL;
    sc_skupina_a$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "Positions"){
    
    sc_skupina_a$page = NULL;
    sc_skupina_a$clicks = NULL;
    sc_skupina_a$ctr = NULL;
    #sc_skupina_a$position = NULL;
    sc_skupina_a$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "CTR"){
    
    sc_skupina_a$page = NULL;
    sc_skupina_a$clicks = NULL;
    #sc_skupina_a$ctr = NULL;
    sc_skupina_a$position = NULL;
    sc_skupina_a$impresions = NULL;
    
   }
   
   
   sc_skupina_a <- aggregate(. ~date, data=sc_skupina_a, sum, na.rm=TRUE)
   
   
   ####
   ## GET DATA GROUP B
   ####
   promena_temp <- unlist(strsplit(x =input$skupinaB,split = '[\r\n]' ))
   vstupni_temp <- data.frame("URL"= promena_temp)
   adresare_temp <- input$exact2
   
   if(adresare_temp == TRUE){
    
    x <- foreach(i=vstupni_temp$URL) %do% search_analytics(sc_params_property, sc_params_from, sc_params_to, dimensions = c("page","date"), dimensionFilterExp = c(paste("page~~", i, "", sep="")), searchType = "web", rowLimit = sc_params_limit)
    temp <- as.data.frame(do.call("rbind", x), stringsAsFactors = FALSE)
    
   }else{
    
    x <- foreach(i=vstupni_temp$URL) %do% search_analytics(sc_params_property, sc_params_from, sc_params_to, dimensions = c("page","date"), dimensionFilterExp = c(paste("page==", i, "", sep="")), searchType = "web", rowLimit = sc_params_limit)
    temp <- as.data.frame(do.call("rbind", x), stringsAsFactors = FALSE)
    
   }
   
   ## Set sc_skupina_b
   sc_skupina_b <- temp
   
   ## Cleaning is caring
   promena_temp <- NULL
   vstupni_temp <- NULL
   adresare_temp <- NULL
   x <- NULL
   temp <- NULL
   
   
   if(input$datasetMetrics == "Imprese"){
    
    sc_skupina_b$page = NULL;
    sc_skupina_b$clicks = NULL;
    sc_skupina_b$ctr = NULL;
    sc_skupina_b$position = NULL;
    #sc_skupina_b$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "Clicks"){
    
    sc_skupina_b$page = NULL;
    #sc_skupina_b$clicks = NULL;
    sc_skupina_b$ctr = NULL;
    sc_skupina_b$position = NULL;
    sc_skupina_b$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "Positions"){
    
    sc_skupina_b$page = NULL;
    sc_skupina_b$clicks = NULL;
    sc_skupina_b$ctr = NULL;
    #sc_skupina_b$position = NULL;
    sc_skupina_b$impresions = NULL;
    
   }else if(input$datasetMetrics == "CTR"){
    
    sc_skupina_b$page = NULL;
    sc_skupina_b$clicks = NULL;
    #sc_skupina_b$ctr = NULL;
    sc_skupina_b$position = NULL;
    sc_skupina_b$impresions = NULL;
    
   }
   
   sc_skupina_b <- aggregate(. ~date, data=sc_skupina_b, sum, na.rm=TRUE)
   
   
   #### Set impact ####
   
   ## Merge GROUPs
   dataImpact <- merge(sc_skupina_b, sc_skupina_a, by="date", all = T)
   dataImpact[is.na(dataImpact)] <- 0
   names(dataImpact)[2] = "y"
   names(dataImpact)[3] = "x1"
   
   
   ## Magic whit dates
   pre_start <- strptime(sc_params_from, format="%Y-%m-%d")
   pre_end <- strptime(sc_params_change, format="%Y-%m-%d")
   
   post_start <- strptime(sc_params_change, format="%Y-%m-%d", tz="GMT") + 86400
   post_end <- strptime(sc_params_to, format="%Y-%m-%d")
   
   post_start <- as.POSIXlt(post_start)
   pre.period <- as.Date(c(pre_start,pre_end))
   post.period <- as.Date(c(post_start,post_end))
   dataImpact = zoo(dataImpact[, -1], dataImpact$date)
   
   ## CausalImpact
   impact <- CausalImpact(dataImpact, pre.period, post.period)
   
   ## Print
   output$firstPlot <- renderPlot({
    plot(impact)
   })
   
   output$secondPlot <- renderPrint({
    summary(impact)
   })
   
   output$thirdPlot <- renderPrint({
    summary(impact, "report")
   })
   
   ## Pročistit Impact
   shinyjs::enable("propocitat")
   
  }
 })
 
}

# Run the application 
shinyApp(ui = ui, server = server)